HUSORDEN

Husorden for Andelsboligforeningen Ved Valby Station (rev. juli  2018).

Ved generalforsamlingen i juli 2018 blev følgende ændringer og tillæg vedtaget:

Tillæg til husorden: Husdyr
Hunde må ikke være i baggården. Hvis en hund skal passere gennem gården skal den altid være i snor.

Tillæg til husorden: Vinduer, døre samt altane
5. Der er ikke tilladt at male vinduer og udvendige døre uden bestyrelsens tilladelse. Dog står andelshaveren for maling og brandsikring af evt.blændede døre ved sammenlægning af lejligheder.

Ændring af husorden: Fælles områder (ydre og indre)
3. Der må ikke placeres ting på trappeopgangene der kan være til gene for andre af ejendommens beboere.

Ændring af husorden: Affald og Storskrald
Beboerne skal følge de gældende regler for affald og storskrald som kan læses på foreningens hjemmeside og på opslag i skralderummet.

Husorden

En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden – man bliver fælles om mange ting – og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler som skal medvirke til, at skabe et godt klima bland beboerne.

Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.

Det skaber tryghed og tilfredshed hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på, at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og dens friarealer i god stand, for dermed at holde boligafgiften lavest muligt.

I den forbindelse er det af stor betydning, hvis forældre og andre voksne foregår som et godt eksempel for ejendommens børn.

 

Almindelige bestemmelser

Alle i ejendommen skal:

1. Benytte beboelseslejligheden til beboelse.

2. Følge husorden og vise hensyn overfor de andre beboere.

3. Være med til at holde de fælles udgifter til bolig og varme nede.

4.Følge påbud fra bestyrelsen angående husordenen.

Andelshavere kan blive ekskluderet af foreningen efter grove overtrædelser af husordenen.

Affald og storskrald

Beboerne skal følge de gældende regler for affald og storskrald som kan læses på foreningens hjemmeside og på opslag i skralderummet.

Vinduer, døre samt altaner

Det er ikke tilladt at:

1. Tørre tøj samt opbevare ting over altanrækværkets højde.

2. Nedkaste madrester og dyrefoder fra altaner og vinduer.

3. Lufte eller ryste dyner, tæpper på en måde der generer underboerne.

4. Nedkaste papir, cigaretter og andet affald fra vinduer og altaner.

5. Der er ikke tilladt at male vinduer og udvendige døre uden bestyrelsens tilladelse. Dog står andelshaveren for maling og brandsikring af evt.blændede døre ved sammenlægning af lejligheder.

Ansvar

Hvis beboerne overtræder offentlige regler, love og påbud fra foreningen er de økonomisk og juridisk ansvarlige overfor myndighederne og andelsforeningen.

Andelshavere skal erstatte følgende skader på ejendommen:

1. Skader der forvoldes af lejlighedens beboere eller disses besøgende.

2. Skader der skyldes ulovlige installationer, udført for/af lejlighedens beboere.Skader der skyldes ulovlige installationer, udført for/af lejlighedens beboere.

Brandsikring

På lofter, trapper samt i kælder er det ifølge loven forbudt at:

1. Stille ting der kan spærre flugt og adgangsveje.

2. Opbevare knallerter, motorcykler og andre maskiner der kører på brændstof

3. Anbringe brandbare ting frit tilgængeligt.

Børn

Børn må ikke lege på loftet, trapperne og i kælderen. Når børn leger i gården foregår det på forældrenes ansvar.

Det er ikke tilladt at tegne på, eller beskadige vægge eller andre dele på ejendommen.

Cykler og barnevogne

1. Cykler henvises til cykelkælderen eller eget kælderrum.

2. Cykler må ikke placeres så flugt og adgangsveje spærres.

3. Det er tilladt at placere barnevogne i bunden af hovedtrappen, hvis de kan placeres uden at flugt- og adgangsveje spærres.

Beboerne kan miste retten til at placere barnevogne i bunden af hovedtrappen.

Fremleje og udlån af lejlighed

Der henvises til andelsboligforeningens vedtægter.

Fælles områder (ydre og indre)

1. Der må ikke efterlades affald, papir og glasskår og lignende på de områder vi er fælles om.

2. Beboerne skal selv sørge for, at der bliver holdt rent under lejlighedens dørmåtte,

3. Der må ikke placeres ting på trappeopgangene.

Gårdhave

Vi er rigtig glade for vores gårdhave og den bliver brugt rigtig meget i sommerhalvåret. For at vi alle kan nyde den, har vi opstillet nogle regler for brug.

Ved benyttelse af gårdhaven er det vigtigt at påpege, at dette er fællesareal. Man skal derfor rydde op efter sig selv, og der må ikke udføres støjende aktivitet i gården efter kl.22.00 (23.00 fredag og lørdag).

Gårdhavens faciliteter skal kunne anvendes samtidigt og deles af alle beboere. Gårdhaven skal efter brug altid efterlades i ren stand.

Træterrassen rengøres for eventuelle spildte madvarer.

Gårdhaven kan i særlige tilfælde reserveres af en beboer, såfremt selskabet måtte have en sådan størrelse eller karakter, at en deling af faciliteterne vil være generende. Reservation af baggården til et større selskab sker ved henvendelse til be- styrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at dispensere fra ovenstående, ifald der fremkommer en skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage før et arrangement, og ifald bestyrelsen med skriftligt opslag i opgangene senest en uge før arrangementet orienterer de øvrige andelshavere om en meddelt dispensation.

Fællesrum

Vinduer i trapper og andre fællesrum skal holdes lukkede. Udluftning er dog tilladt.

Glas

Alle ituslåede ruder, vaske og toiletter skal straks meldes til viceværten/ bestyrelsen.

Foreningen har tegnet glasforsikring for alle ruder i ejendommen.

Husdyr

Beboerne må ikke holde:

1. Hund, der vejer over 10 kg, bortset fra førerhund. Hunde må ikke være i baggården. Hvis en hund skal passere gennem gården skal den altid være i snor.

2. Akvarium på mere end 500 liter

3. Giftige og/eller farlige dyr.

Husdyr må ikke være til gene for andre beboere i ejendommen.

Låse

Alle døre der åbnes med fællesnøgler (system-nøgler) skal efterlades aflåste.

Loft og kælderrum

Andelshavernes loft og kælderrum må ikke benyttes som opholdsrum.

Det er forbudt:

1. At lade lejlighedernes loft og kælderrum være uaflåste.

2. At fraflytte lejligheden uden at have sørget for rydning af dens loft og kælderrum.

3. At opbevare brandbare væsker i lejlighedens loft og kælderrum, jfr. brandvedtægterne.

Motorkøretøjer

Det er ikke tilladt at parkere i gården (parkering i garager dog undtaget for lejere heraf).

Reparationer af biler i gården er ikke tilladt, hvis dette kan være til gene for de øvrige beboere.

Støj

1. Der må ikke spilles så højt på TV, musik-anlæg og musikinstrumenter at det er til gene for andre beboere.

2. Trommeslagning eller lign. er forbudt.

3. Boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 21.00 og kl. 08.00.

4. Opvaskemaskiner og andre støjende hjælpemidler som er installeret i lejligheden må ikke bruges mellem kl. 22.00 og 07.30.

Det vil være hensynsfuldt, at meddele naboerne og underboerne i rimelig tid forinden, at en fest påtænkes afholdt eller renovering af lejligheden påtænkes.

Tekniske installationer

Utætte (dryppende) og støjende vandhaner samt løbende WC-kummer skal straks meldes til viceværten/bestyrelsen/administrator.

Utætte rør, radiatorer, og ventiler skal straks meldes til viceværten/bestyrelsen/administrator.

Blandingsbatterier, der opsættes, skal være af en vandbesparende type.

Vedligeholdelse

Andelshaveren er forpligtet til at vedligeholde følgende:

1. Vandhaner.

2. Gashaner og el- installationer.

3. Låse, dørtrin og dørgreb

4. Huller og revner i lofter/ vægge inkl. fliser og fuger.

5. Køkkenborde og køkkenvask.

Andelsforeningens vedligeholdelsespligt omfatter:

1. Vedligeholdelse, reparation og rengøring af fællesarealer og fællesrum.

2. Alle rørinstallationer.

3. Vandskader forårsaget ved rørsprængninger og utætheder ved tag.

4. Hovedinstallation af elektricitet.

5. Alt vedrørende centralvarmeanlæg.

6. Større revner i lofter og vægge, der fremkommer ved forskydning af selve ejendommen.

7. Vedligeholdelse af vinduer, herunder eftersyn.

Ændringer

Ændringer af lejligheden der kræver byggetilladelse eller myndighedernes tilladelse skal forevises bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.

Se i øvrigt foreningens vedtægter.

Ændringer af VVS og el-installationer skal udføres af autoriseret håndværkere.